Kamila Bendová: Chronologie Charty 77

Dovolujeme si vám představit chronologii, kterou vypracovala RNDr. Kamila Bendová za účelem prezentace v Knihovně Václava Havla. Najdete v ní přehled mluvčích Charty 77 a dokumenty, které vydávali, událostí a některých zásadních myšlenek. Tímto p. Bendové děkujeme za laskavé poskytnutí.

Důvody vzniku Charty 77

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, které byly jménem Československé republiky podepsané v roce 1968, stvrzené v Helsinkách 1975 a vstoupily v platnost dnem 23. 3. 1976 ve sbírce zákonů (zákon č. 120)

Naděje na ukončení normalizace a začátek oteplování, proces s Plastiky (Plastic People of the Universe) – v bytě Václava a Kamily Bendových se setkávají Jiří Němec a Václav Havel, účast na soudních procesech

Každý rok: dopisy na následné konference KBHE (Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě), rozbor rozporů mezi zákonem o občanských a lidských právech a našim zákonodárstvím

1977 – mluvčí: Václav Havel, Jiří Hájek, Jan Patočka

Důležitá témata: svoboda projevu, právo na vzdělání, na informace, na náboženské vyznání, na soukromí, na důstojnost, na právo opustit svou vlastní zem. 

Charta je volné, neformální a otevřené společenství lidí různých přesvědčení, různé víry i různých profesí, které spojuje vůle jednotlivě i společně se zasazovat o respektování občanských a lidských práv v naší zemi i ve světě – těch práv, která člověku přiznávají oba uzákoněné mezinárodní pakty.  

247 podpisů v prvním sledu - asi 117 vyloučených z KSČ (z toho přes 10 bývalých státních zaměstnanců), 53 umělců, 5 evangelíků, 13 katolíků, pár lidí z undergroundu, Hnutí revoluční mládeže (Petr Uhl). Vzácné podpisy: Radim Palouš,  František Jiránek

Lidé dnes zase vědí, že existují věci, pro které stojí za to také trpět. Že věci, pro které se eventuálně trpí, jsou ty, pro které stojí za to žít…Že tzv. umění, literatura, kultura etc. bez těchto věcí jsou pouhý řemeslný provoz, který to nikdo nepřivede nikam než z kanceláře do účtárny a z účtárny do kanceláře. To všechno dnes  víme – nemalou měrou díky Chartě 77 a všemu tomu, co s ní souvisí. (Testament)

Vysvětlování podstatu Charty 77 kardinálovi, dopis 31 příslušníků českobratrské církve evangelické rozbor diskriminačních a represivních zásahů, Ladislav Hejdánek Dopisy příteli, další signatáři přibývají.

Aktivita Charty 77: dokumenty: analýza stavu hospodářských a sociálních práv, o svobodě svědomí a vyznání a o náboženských právech, o pracovní diskriminaci, o diskriminaci spisovatelů + seznam českých a slovenských zakázaných nebo omezených spisovatelů. Dokumenty o nových signatářích, o represích.

Protiútok režimu: aby to nepodepsal každý, anticharta, Národní divadlo. Encyklopedie – historická data: Za nové tvůrčí činy ve jménu socialismu a míru. Každý u výslechu, vyhazovy z Akademie věd, University Karlovy – učitelé i studenti, a lepších míst.

Soudní proces Ota Ornest, Jiří Lederer, František Pavlíček, Václav Havel – obviněni z pašování literatury do ciziny.

Články v novinách: Ztroskotanci a zaprodanci, Pavel Kohout, Mlynář, Havel, Václav Černý – akce OŘEZÁVANÍ OKRAJÚ – I. vlna emigrace (Mlynář)

Leden 1977 – aktivizace exilu: Hlas Ameriky, BBC, Svobodná Evropa, Mezi národní výbor na podporu Charty 77: Saul Bellow, Heinrich Böll, Pierre Daix, Friedrich Dürrenmatt, Günther Grass, Graham Greene, Arthur Miller, Tom Stoppard aj., dokumentační středisko v Scheinfeldu (Vilém Prečan) – šíření dokumentů Charty, Nadace Charty 77 (František Janouch), Palach Press (Jan Kavan), Index (Aolf Muller) v Německu, Československá národní rada v Americe- překládala a předávala Helsinské skupině při Kongresu USA.

Zájem z ciziny, holandský ministr zahraničí – prof. Patočka čelí dlouhému výslechu, umírá, koná se pohřeb, na který přišlo 800 lidí, mnoho studentů, fotografování, túrování, helikoptéra; Václav Havel odvolal své mluvčování – I. velká krize Charty – BUDE KONEC??

Vzniká Edice Petlice a Expedice

Jediný mluvčí prof. Hájek – Charta pokračuje.

Září 1977 – noví mluvčí Ladislav Hejdánek, Marta Kubišová – závěry interní diskuse

Pokračují represe: ostraha (František Kriegel, Jiří Hájek, Petr Uhl, Ladislav Hejdánek), odposlechy telefonů, invalidní důchody, kontrola a odebírání řidičských průkazů, domovní prohlídky, cizinci, semináře

Obrana vlastních členů a ostatních politických vězňů  - listopad 1978 první schůzka budoucího VONS

1978 -  mluvčí: Ladislav Hejdánek, Marta Kubišová (do listopadu, nastupuje Václav Havel), Jaroslav Šabata (uvězněn v říjnu)

Vydávájí se dokumenty – diskriminace v zaměstnání, podmínky vazby a výkonu trestu, bezpečnost provozu jaderných elektráren, postavení Cikánů-Romů

Vydává se novoroční blahopřání čs. demokratické veřejnosti s nadějí, že se postupně prosadí základní občanské svobody.

Světové odborové konferenci v Praze (diskriminace v zaměstnání – Berusverbot), poděkování švédské organizaci za přípravu manifestace proti okupaci ČSSR, žádost mezinárodnímu Červenému kříži v Ženevě za propuštění ze zdravotních důvodů, poděkování za cenu Monismanien (švédská) Ch77. Národnímu svazu francouzských studentů

Spolupráce s Poláky – v létě setkání v Krkonoších + společné komuniké, dopisy za A. Ščaranského, A. Ginzburga (SSSR), Bahra (NDR), dopis zastáncům lidských práv Arménie, Bulharka, Estonska, Gruzie, Litvy, Maďarska, NDR, Rumunska, Ruska, Ukrajiny

Bělehradské konferenci o plnění úmluv z Helsinek, dopis hlavám signatářských států a generálnímu tajemníkovi OSN

Blahopřání Janu Pavlu II. ke zvolení

100 let čs. socialismu jen někteří

Represe nepřestávají, útok na mluvčího Hejdánka, ostraha, brežněviáda – návštěva sovětského představitele Leonida Brežněva v Československu, domovní prohlídky, zatýkání na 48 hodin, Jiří Gruša, Pavel Roubal, Jan Šimsa, Ivan Medek únos, Bohumil Doležal (VB návštěva Hejdánka)  - IM Hlas Ameriky Vídeň

Ples železničářů - (Výbor za tři – na obranu Václava Havla, Jaroslava Kukala a Pavla Landovského)

Duben – Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) - deklarace zakládajících členů a členek

Informace o Chartě - INFOCH

Václav Benda vytváří Paralelní polis: samizdat, filosofie (semináře, časopisy, překlady, texty), ekonomie (pomoc ze Západu, stipendia, vnitřní), politika, spolupráce s ostatními hnutími, informační kanály.

Semináře: Hejdánek, Tomin (dopis západním universitám), IM Havel, aj.

Vnitřní diskuse: L. Vaculík. Drobná práce, V. Havel,

Milý pane Ludvíku, snad jste chtěl říci, že tiché a nenápadné ponižování tisíců anonymních lidí  je horší věc, než když občas zavřou známého disidenta. Nepochybně, jenomže proč toho disidenta zavřeli? Většinou, když to vezmete kolem a kolem, právě za to, že říkal pravdu o tom tichém a nenápadném ponižované tisíců anonymních lidí.  Petr Pithart, fejeton Bedra některých

Říjen  Václav Havel píše Moc bezmocných – každý se bojí, Václav Benda píše Katolicismus a politika – kořeny a perspektivy dnešní situace- spolupráce katolíků

1979 noví mladí mluvčí Jiří Dienstbier (zatčen v květnu), Václav Benda (zatčen v květnu), Zdena Tominová (přepadena v červnu, ostraha), Ladislav Hejdánek, Jiří Hájek

Dopis Mezinárodní organizaci práce, vznik Fondu občanské pomoci (FOP), zrušení absolutní přednosti v jízdě, o svobodě cestování, diskuse o bezpečnosti jaderných elektráren, teze o spotřebě

V souladu s posláním Ch77 neprodleně a co nejefektivněji informovat o všech počinech které jejím jménem podniknou, jak signatáře Ch, tak ostatní veřejnost;

Být ve stálém pracovním styku s co možno nejširším okruhem signatářů i stoupenců Ch, přijímat a koordinovat jejich podněty a podle možnosti s nimi konzultovat všechny další pracovní záměry.

Objíždění krajů, návštěvy soudů (zástupce VONS)

Akce KMEN – 29. května 1979 – domovní prohlídky celý VONS, část jen 48 hodin, 10 vazba

Tominová – přepadení (SALT II, návštěva papeže v Polsku) Noví členové VONS (12), noví staří mluvčí, pokračování činnosti, 800 podpisů na žádosti o propuštění – obrovský zájem z ciziny – VONS čistý případ

Proces – říjen 1979: britský VONS – Bukovský, Raczynski. 30 senátorů, State department USA. Vlády VB, Švédska, NSR, setkání delegátů výborů na obranu svobod v ČSSR, Maďarsko, Polsko – zakládající výbor svobodných odborů, Sacharov

Skupina 6 francouzských intelektuálů – prof. Dieudonné, Patrice Chereau,

komunistické strany Itálie, Francie

Proces sepsaný příbuznými (Bednářovi, IMH, Zuzana Dienstbierová, já), vydané v Paříži, divadelní představení

Prohlášení Ch, VONS, KOR

odvolání – rozsudek ve tři ráno, 21. prosince 1979

sbírání lidí při procesu, odvážení za Prahu, zbytek mužů na dva dny (s obviněním teroristické akce) ostříhání

zemřel František Kriegel, nepohřeb, katolíci – nedovolené podnikání

II. vlna emigrace

Dokumenty: o zákazu diskriminace v zaměstnání (MOP), měsíční výdaje čtyřčlenné rodiny

M.Rejchrt, prosinec Utěšeně  se rozvíjející soukromá vydavatelská činnost, řada kolujících rukopisů, přednášky a besedy po bytech – to vše není jen dokladem abnormality oficiálního kulturního stavu, nýbrž i znamením toho, že duchovní život v chartistických a tranchartistických kruzích není jen luxusem, který by se dal nahradit třeba luxusem jiného druhu, když ten duchovní je nežádoucí a stíhaný. Psát básně, romány a úvahy, zpívat, malovat, kázat vyučovat, číst básně, romány a úvahy, naslouchat kázání a hudbě, být vyučován, to vše není něco, co být může, ale nemusí. To být musí, kdyby na sůl nebylo. Naším programem je důsledný minimalismus.

O povaze režimu nerozhoduje přeci to, jak jedná s deseti miliony poslušných, nýbrž to, jak se zachová k jednomu neposlušnému. Ludvík Vaculík, Snář

1980 - mluvčí: Rudolf Battěk (zatčen v červnu), Marie Hromádková, Miloš Rejchrt

boj o semináře – Tomin dopis evropským univerzitám, profesoři - vypovězeni, ostraha, policejní akce při přednáškách, odvlékání + 48 – dopisy rektoru UK, FS  - Tomin odjíždí, ale bitva víceméně vyhraná – Hejdánek, Rudolf Kučera, Alena Hromádková, Brno – Nadace Jana Husa

Dokumenty: zákon o SNB, problematika cestování – opuštění republiky, situace důchodců, diskriminace v zaměstnání

Madridská konference (dopis z Heřmanic), materiály. Výzvu podpořila Rada svobodného Československa, podpora z emigrantských skupin, doma prohlídky, rozhánění přednášek (Výskytná), pokus o oficiální demonstraci za Petra Cibulku – zákaz a opět jen výslechy a domovní prohlídky. Šinoglová, VONS pokračuje – zásah proti bytovému divadlu, začátek fyzických útoků (Václav Malý – krev z nosu po ráně), zamezení setkání VONS, p. Bárta - františkán

Vznik Solidarity v Polsku – srpen, dopis Ch 31. 8., na vědomí velvysl.

14. prosince 1980: dopis prezidentu republiky a Federálnímu shromáždění

Domníváme se proto, že k uklidnění naší veřejnosti, k podpoře nadějných pozitivních jevů polského společenského dění i k přátelství mezi našimi národy by přispělo jednoznačné vyjádření čs. ústavních činitelů, že ČSSR nebude žádným způsobem zasahovat do svobodného vývoje PLR.

Uvěznění mluvčího Charty

1981 – Václav Malý (vazba v roce 1977), Bedřich Placák, Jaroslav Šabata

Nejtěžší rok (solidarita v Polsku – srpen 1980 - prosinec 1981)

Akce VEN - Fyzické útoky na mladé, Charli Soukup, Vlasta Třešňák, Petr Pospíchal, Martin Hybler, Standa Adámek, Zina, likvidace mimopražských „baráků“, další zavírání – Jan Litomiský, Jiří Gruntorád, František Lízna, Dominik Duka, Vokno (Magor, Stárek) proces olomouckými katolíky – policejní razie, charitativní dům v Kadani a v Moravci – řádové sestry,

III. vlna emigrace

Dokumenty – obrana členů, o stavu životního prostředí, Janu Pavlu II po atentátu, Sacharov

Květen – karavan (10 ve vazbě), útok na samizdat – přepadení bytů, chat, vináren

Listopad – proces s vydavateli undergroundového časopisu Vokno

Září - Sdělení VONS – v současné době je 15 členů VONS odsouzeno, trestně stíháno nebo ve vazbě, 8 v emigraci, každé naše setkání je následováno výslechy a 48 – nelze dál pokračovat

Tři návštěvy v Československu: Paul Ricoeur, Hans Küng, Roger Schutz

1982 – mluvčí: Anna Marvanová, Radim Palouš, Ladislav Lis (zatčen leden 1983)

Znovu do boje – řád mezi dokumenty, drobnější, ale stále – k nastolení stanného práva v Polsku, vazba, zdražování, diskriminace spisovatelů (230 jmen) náboženská svoboda, mírová hnutí (spojování míru a lidských práv), diskriminace v zaměstnání, stav vědeckého výzkumu, poměry v čs. věznicích, maření dozoru na církvemi, o výchově a vzdělávání.

Stále upozorňování na vězněné

Františkáni

K 21. srpnu: Odchod vojsk z území ČSSR a uplatnění plné suverenity republiky na něm by nesporně přispěly k obnově zdravých a přirozených přátelských vztahů mezi národy ČSSR a SSSR.

První kontakty s mírovými hnutími na Západě:

Jsme však toho názoru, že mír je nedělitelný. Zabezpečit mír vyžaduje vyloučit násilí a hrozby násilím a zajistit respektování práva národů v mezinárodních vztazích stejně jako skoncovat s násilím a bezprávím uvnitř států a zabezpečit respektování práv člověka a občana státní mocí v každé zemi, tj. lidské svobody a důstojnosti co do přesvědčení, víry, shromažďování, projevu apod. (Édouard Daladier, francouzský politik, ministerský předseda, historik,1938)

1983 – mluvčí: Anna Marvanová, Jan Kozlík, Marie Křížková

Požehnání od arcibiskupa, zakládá se Kolektiv mluvčích

Václav Havel nemocný, Charta sepisuje žádost o propuštění, pod jejím tlakem a tlakem z ciziny propuštěn do nemocnice a následně domů,

Útok na františkány – provinciál p. Kubíček, Charta píše Gustavu Husákovi

Mezinárodní konference o míru v Praze, Charta se chce účastnit, neúspěšně jedná, proto pořádá neoficiální tiskovou konferenci ve Hvězdě, policejní manévry, zatýkají zahraniční novináře, večer zprávy v Hlasu Ameriky, na BBC

Charta není organizací s souhlasu s čs. zákony.. pro nás, v naší socialistické společnosti, tito tzv. disidenti neexistují. Jsou to jednotlivci, snad 20 nebo 30, a nemůžeme jim dávat na shromáždění přednost před našimi poctivými občany.

Dopis přečetl ze Zelených (není míru bez svobody)

Dokumenty: diskuse o ekonomické situaci, o zabavování literárních a uměleckých děl, o severočeském kraji, ohrožení práv rodičů, trvající diskriminace v práci, populární hudba, vzestup používání drog, ekologická situace (dokument předložený vládě, který chtěla ututlat)

Dopis mezinárodnímu centru PEN-klubu Paříži o zabavování a ničení děl umělecké a vědecké literatury – příloha, seznam

Pozvání na jednání socialistické internacionály (!), Zdena Tominová sama na manifestaci Zelených (Škutina)

1984 - Václav Benda, Jan Ruml, Jana Sternová

Společná výzva zástupců KOR a CH77, společné komuniké CH77, CODENE, IKV, - trvalého míru nelze dosáhnout bez respektu k lidským právům

Dokumenty: k návrhu nového školského zákona, ochranný dohled, kádrová nomenklatura, Právo na dějiny (Dějiny bez člověka i bez Boha přirozeně nemohou mít žádný smysl. Protože jsme – ať již se k ní hlásíme, nebo ji slovně zatracujeme – v plném slova smyslu dědici křesťanské kultury, a protože dnešní svět jako celek, se všemi přednostmi a nedostatky, je touto kulturou rozhodujícím způsobem formován, nemůžeme už myslet a jednat jinak než dějinně a prostřednictvím dějin.), zdravotnictví, právo na informace, řehole (Bratislava),  Dynamika nebo stagnace - Kadlec

Dopis mírovým hnutím CND, END ze dne 1. května:

Konečně oproti Vám disponujeme prožitou zkušeností, že kromě termonukleární války existují i jiné, méně nápadné, avšak neméně účinné formy zániku civilizace: přinejmenším někteří z nás proto dávají přednost rizikům (byť velikým) pevného postoje před jistotou neblahých důsledků appeasementu. citovaný R. Reaganem 4. června před irským parlamentem.

Základní hodnoty spravedlnosti, svobody a důstojnosti člověka stojí výš, než pouhý zájem na biologickém přežití… vědomí, že mír a demokracie jsou nedělitelné, že budovat mír v troskách občanských a demokratických práv je zpozdilost.

19. srpna  

Dohoda o ukončení pobytu sovětských vojsk v Československu by významným způsobem přispěla ke zlepšení vztahů našich národů k Sovětskému svazu.

Nobelova cena za literaturu udělena básníku Jaroslavu Seifertovi

Interview s J. Seifertem s norskými novináři – popis zacházení se signatáři, žádost o veřejné styky se zástupci Charty

1985 – mluvčí: Jiří Dienstbier, Petruška Šustrová, Eva Kantůrková

6. ledna -  8 let Charty – Pomáhat spoluobčanům, chovat se slušně, být odpovědný a čelit zlu může kdokoliv a kdekoliv. (Signatáři nejsou svatí, nemůžeme chtít, aby snášeli ještě více policejního a úředního šikanování)   význam Ch: státní orgány studují dokumenty, Ch je instance, k níž se lze v případě odvolat či obrátit o pomoc, Chartě a VONSu se věří, rozvoj kultury, nezávislého myšlení, náboženského života, ekologie – závětří Ch

Vrátily se dějiny a mnohé, co se předtím zdálo nesmyslné, dostalo opět smysl

11.března Pražská výzva – sjednocení Německa (nastupuje Gorbačov – perestrojka, glasnost)

Duben – k výročí II. Světové války – Dokonce už ani oficiální kritika nezakrývá, že společnost je proniknuta korupcí, uplácením, zneužíváním postavení, nekvalitní prací, šizením, rozkrádáním, lhostejností k půdě, která nás živí, lhostejnosti ke svěřeným hodnotám a plýtvání jimi, plýtváním i lidskou prací.

V duchu naší ústavy navrhujeme v zájmu mravního ozdravění a zlepšení zejména výchovy dětí a mládeže nebránit vlivu křesťanských a jiných humanitních idejí, které by čelily odduchovnění naší společnosti, mravní vyprázdněnosti a zcyničtení.

Diskriminace práci – kádrové předpoklady

Velehrad

Polsko – odsouzení (Wladislaw Frasyniuk, Adam Michnik, Bogdan Lis), Desmond Tutu, Nikaragua (někteří) – problémy s exilem

Proti represivní politice v oblasti kultury – Václav Černý, Havel, Karel Pecka, Jaroslav Seifert, Dominik Tatarka, Ludvík Vaculík, Petr Kabeš

Omezený styk s Maďarskem – maďarské kulturní symposium

Akce Solidarity za propuštění politických vězňů

1986 – mluvčí: Martin Palouš, Anna Šabatová, Jan Stern

hojná účast na pohřebu básníka Jaroslava Seiferta

Prostor pro mladou generaci - útoky na kapely, Mladá Evropa se poznává, nedostatek dialogu, dva roky vojny – náhradní služba, zbožnost není proti vědě (Einstein)

10 let platnosti mezinárodních paktů – zákony stojí na základě mravním a jsou záruky svobody

Problém – Milánská výzva – rozpuštění obou bloků, Kodaň světový mírový kongres, Vídeň KBSE – exil navrhuje, aby byla Charta jako nevládní organizace pro monitorování výsledků

Dokumenty: Rozdělené rodiny, vysoké školství – idea university, příprava na budoucí povolání nebo naopak vrcholnou a od dalších účelů neodvislou formou vzdělání, Vnitropodnikové instrukce – styk s cizinci - AV

výbuch v Černobylu, střelba na hranicích

Erasmova cena VH (korespondence s RP), cena Rothovy kaple za věrnost pravdě a svobodě

Květen – volby – aspoň jako v Maďarsku dva kandidáti

Září – Jazzová sekce

Sborník – O odpovědnosti v politice a za politiku.( VB: Pro naše poměry …nelze doporučit nic jiného než návrat k tradičním strukturám parlamentní demokracie…Trvám na tom, že tento návrat k východisku tradičních demokratických forem je nezbytný… Především bych rád podotkl, že i demokracie podle všech pravidel může být velice šerednou diktaturou, zvláště vůči menšinám etnickým, náboženským, sociálním, politickým i jiným, “vláda lidu“ má k totalitě mnohem lepší technické předpoklady než kterákoli jiná vláda, a právě proto je nesmírně důležité, aby byla její působnost předem tvrdě limitována a aby existovala jakási “demokratická kultura“, jakýsi trvalý respekt k pluralitě, k lidské důstojnosti a svobodě, k přijatým principům otevřené společnosti.)

1987 – mluvčí: Jan Litomiský, Josef Vohryzek, Libuše Šilhánová

10 let Charty – gratulace: Ronald Reagan..nejstarší iniciativa na poli lidských práv ve východní Evropě, Willi Brandt, Dánsko, Norsko

Dokument –Slovo k spoluobčanům. K čemu tu vyzýváme, není nic jiného a nic víc než odvaha stát se občany v plném, tvořivém a nejsilnějším slova smyslu. Učitelé by měli učit pravdu… věřící občané by se neměli bát chodit do kostela…jak svobodná bude kultura, záleží opět  především na kultuře samé, především na jejich tvůrcích.

10 let Aktivní jádro kontra pasivní většina, Forum Charty, Dopis mladých, odpověď Martina Palouše

Čs. dokumentační středisko nezávislé kultury, Scheinfeld-Schwanzenberg

Ladislav Hejdánek – čestný doktorát Amsterdamské university

Dokument – byty pro mladé,  o životním prostředí – proti Temelínu, O právu cestovat – konkrétní případy, Dymáček, Marta, Petr Čarnogurský – po audienci u ministra, Jana Sternová, listovní tajemství a tajemství doručovaných zpráv, Pravopis, Vojenská základní služba - Jan Svoboda

Návštěvy: náměstek ministra zahraničních věcí USA – Whitehead, ministr zahraničních věcí VB a SI – Timothy Renton, představitelé kongresu USA, Výbor pro sledování helsinských dohod – místopředseda americké komise pro bezpečnost a spolupráci v Evropě signoval návrh komise na udělení Nobelovy ceny míru Chartě, slavnostní shromáždění k 10. Výročí CH v Oslo, Fond na podporu Ch77 V Norsku, poslanci norského parlamentu, Slovinská mírová studentská skupina, vedoucí činitelé State department, dánské sdružení Dialog s Chartou, Dopis mezinárodnímu červenému kříži o prošetření zdravotního stavu šesti vězňů, Holandskému mírovému hnutí – Mien Jan Faber, Cena svobody dánský a švédský deník, výbor na obranu Petra Pospíchala v Polsku

Kongres END – Zdena Tominová, přehodnocení vojenských zásahů ve střední Evropě  (vypnutý mikrofon),Nezávislému semináři k otázkám lidských práv v Moskvě, Polská socialistická strana obnovena v listopadu 1987

Dokument k přestavbě: jakákoli hospodářská a společenská přestavba je nemyslitelná bez důsledné realizace občanských práv..

Samotná přestavba hospodářského mechanismu se stane dalším pouze byrokratickým aktem, nebude-li provázena uvolňováním společenského klimatu a rozšiřováním občanských a lidských práv.

Výzva k procesu s Jazzovou sekcí, Výbor na ochranu práv maďarské menšiny v ČSSR

Dopis Gorbačovovi – stažení vojsk, vládě aby jednala, dopis sjezdu ROH (exkomunisté dopis Gobračovovi)

Prvomájový průvod Charta 77 vybízí k občanské kuráži – okamžitě stržený

1. Forum Charty – ekologické, Brontosaurus, 2. Forum – manifestace ke dni lidských práv: Zakázaná (pouze ohlašovací povinnost, 3 tis. lidí, ostré policejní útoky

Srpen – Trváme na obecném požadavku, aby sovětská vojska opustila naši zem, otázka exilu, amnestie pro politické, pracovní a studijní uplatnění (Petr Uhl – vycházím z předpokladu, …že tento politický systém je v rámci stávajících mocenských a politických institucí a jejich prostřednictvím nereformovatelný, že nemá sílu – a jeho nositelé ani zájem – přetvořit se v systém demokratický, ať už si pod pojmem demokracie představujeme systém parlamentární – jehož jsem kritikem a odpůrcem - nebo samosprávný – který považuju za perspektivní – nebo nějaký jiný.)

Lidové noviny

1987 - O situaci, perspektivách a smyslu paralelní polis

Řečeno slovníkem našich odpůrců spočívá tento úkol ve “formování kádrů”: lidí, kteří požívají dostatečné vnější známosti a autority, aby mohli v krizové situaci nahradit zprofanovanou politickou reprezentaci, a kteří jsou schopni předložit a důsledně hájit program, likvidující samy principy totality.

…. Nejde o nic víc a o nic míň, než aby v okamžiku příští krize, příštího rozhodování o dalších osudech našich národů nalezla dobrá vůle většiny společnosti svou dostatečně jasnou a také dostatečně autoritativní artikulaci.

1988 – mluvčí: Miloš Hájek, Bohumír Janát,  Stanislav Devátý

Solidarita s Rumunskem – ohlas v socialistických zemích (pro některé moc politické!)

3. forum Charty 77- policejně rozehnané, texty J. Šabaty, L. Hejdánka, VB: Pro jistotu znovu opakuji, že se Charta nemůže a nesmí stát opozicí, politickou stranou, náboženským hnutím či nezávislým spolkem holubářů – a to dokonce ani v případě, kdyby s tím všichni signatáři náhodou souhlasili. Zato však může být iniciátorem jakéhokoli nezávislého pohybu a musí mu poskytovat záštitu před zlovůlí moci.

Whitehead  a americký lékař – setkání se signatáři

Dokument – požadavek na správní soudnictví, o památkové péči, synagogy, příklady,  diskriminace, kádrový dotazník, dokument k pokusům zasévat strach, podezřívavost a nedůvěru, úprava svobody projevu a vyznání, veškerá kulturní politika a vyučování jsou vedeny v duchu vědeckého světového názoru, marxismu-leninismu

Podpora Navrátilovy petice křesťanů (300 000 podpisů)

6. března Pouť k blahoslavené Anežce (dokument o protiakcích)

Výzva k mezinárodní veřejnosti, aby přispěla k odsouzení srpnové invaze do ČSSR

Svíčková manifestace v Bratislavě – 120 zadrženo, vodní děla, sirény, násilí

Stanovisko k návrhu Milouše Jakeše na vytvoření pásma důvěry ve střední Evropě

Mírový seminář – pozvání NMS – nezávislé mírové – mírový kongres v Praze, manévry

VONS – 10 let, Ladislav Lis místopředseda FIDH - Mezinárodní federace pro lidská práva

IGFM – německá

Smrt Pavla Wonky, Jaromíra Šavrdy, americký lékař za Wolfem

ČNR – prošetření smrti Pavla Wonky

NMS – demonstrace 21. srpna 1988 na Václavském náměstí

Dokument –Australští emigranti

15. října HOS – Hnutí za občanskou svobodu, Demokracie pro všechny

28. října demonstrace (předtím houfné zatýkání a domovní prohlídky signatářů HOSu)

Povolená demonstrace ke dni lidských práv 10. prosince na Škroupově náměstí (Mitterand), Václav Havel

1989 – mluvčí: Dana Němcová, Alexandr Vondra, Tomáš Hradílek

Semtex, případ Lockerbie Boeing 747

20. výročí upálení Jana Palacha – Pokloňte se jeho památce a napřimte se. (vyhláška HM Prahy z října 1988 – shromáždění v památkové zóně jen organizace NF) – vazby, VH, odsouzení S. Vondry,  útok na Vokno, Čarnogurského

Solidarita s Rumunskem, proti návštěvě Ceauceska

Dokument – .. je nejvyšší čas pro dialog všech občanů, znepokojených narůstající společnou krizí bez ohledu na postavení a příslušnost…konflikty, násilí a represe nemohou získat ztracenou důvěru lidí

Dokumenty: Jan Zajíc vzpomínka, Salman Rushdie, o kritickém stavu a devataci židovských kulturních památek a o zamlčování osudu židovského obyvatelstva v době holocaustu, potlačení demonstrace Tbilisi, vyzývají čínské vedení ke zdrženlivosti a rozvaze vůči demonstrujícím čínským studentům a dělníkům + odsudek útoku, pohřeb Imre Nagye

rozpuštění Varšavské smlouvy ; NATO - , k nové ústavě (vedoucí úloha KSČ, svěrací kazajka MF), k Deklaraci práv člověka, koksárna Stonava, systém jednotné školy, FS – odmítnutí zákona o tisku

návrh na Nobelovu cenu míru VH – dánský min. zahr. v., seminář o stalinismu v Praze (ruský Memorial)

1. máj: připomínáme však, že právo svobodně vyjádřit svůj názor, navíc na povoleném shromáždění, je naprosto legitimní a v souladu s našimi zákony i původním smyslem prvomájových oslav.

HOS, Společnost za veselejší současnost (běh třídou Politických vězňů), České děti, Demokratická iniciativa (1987), SPUSA – Spolek přátel USA, NMS (Nezávislé mírové sdružení), ČSHV – Československý helsinský výbor, Mírový klub Johna Lennona, Klub právní podpory, Křesťanská unie lidských práv, Křesťansko-demokratický proud v HOS, Obroda

Dokument k případu Mokrsko - Charta protestuje proti těžbě zlata v Mokrsku

Několik vět (40 000 podpisů), KNI – Klub nezávislé inteligence

21. srpen – Havel má pochyby o účelu demonstrací – Terén, na který nevstoupím - demonstrace

14. září – uprchlíci na velvyslanectví NSR

28. října – vyjednávání o povolenou demonstraci, 23. října – přítomnost na Václavském náměstí 15-16 hodin – podepsáno Ch, HOS, DI, Obroda, NMS – demonstrace, rozhánění

9. listopadu – Prohlášení k celonárodnímu nemezinárodnímu významu svatořečení Anežky Přemyslovny

17. listopadu Demonstrace k výročí 17. listopadu, svoláno studenty – STUHA, jednání VB, Rudolf Battěk, Ivan Medek

18. manévry u nás v bytě, (centrum studentů), Dražská, Petr Uhl ještě do kriminálu,

19. listopadu V. a Martin domácí vězení, Marek  Forum II, Občanské forum – chartisté zakládající členové

29. prosince – blahopřání VH ke zvolení prezidentem

1990 - mluvčí: Jan Ruml, Miroslav Lehký, Miroslav Tyl

1991 - mluvčí: Alena Hromádková, Helena Klímová, Hana Ponická

1992 - mluvčí: Eva Joachimová, Květa Princová, Věra Roubalová

Charta 77 ukončila svou činnost 3. listopadu 1992.

Sdílet